Transforming Tools

ابزارهای ایجاد تغییر در احجام

Move :  ابزاری برای حرکت دادن اشیاء انتخابی، در جهت و به مقدار دلخواه (کلید میانبراین دستور W می باشد)

برای حرکت دادن شی در هر جهت موس را روی محور مربوطه نگه داشته تا حرکت در همان راستا انجام شود.

ابزاری جهت حرکت دادن احجام

اگر بخواهیم در دو راستا حرکت کنیم موس را بین دو محور مربوطه قرار می دهیم.

ابزاری جهت حرکت دادن احجام

در قسمت پایین صفحه تری دی مکس نیز می توان با وارد کردن مقدار عددی، عمل جا به جایی را در راستای مورد نظر انجام داد.

وارد کردن پارامترهای عددی جهت ایجاد تغییر در احجام

هرگاه بخواهیم عدد جلوی هر پارامتر را صفر کنیم کافیست روی اسپینرها کلیک راست کنیم.

وارد کردن پارامترهای عددی جهت ایجاد تغییر در احجام

با راست کلیک روی آیکن Move (یا کلید میانبر F12) پنجره زیر ظاهرمی شود.

Rotate: ابزاری برای چرخش اشیاء انتخابی در جهت و زاویه دلخواه (کلید میانبر این دستور E می باشد)

برای چرخش دادن اشیاء نیز همانند دستور move با قراردادن روی محور مورد نظرعمل چرخش طبق زاویه انجام خواهد شد.

ابزاری جهت چرخش دادن احجام

و اگر در مرکز هر سه محور کلیک چپ موس را پایین نگه داریم میتوان به صورت آزاد در هر سه راستا عمل چرخش را انجام دهیم.

ابزاری جهت چرخش دادن احجام

و از قسمت پایین صفحه تری دی مکس نیز میتوان مقدار زاویه چرخش را در هریک از راستاهای X,Y,Z داشته باشیم.

با راست کلیک کردن روی آیکن دستور Rotate (کلید میانبر F12) پنجره زیر ظاهر می شود.

وارد کردن پارامترهای عددی جهت ایجاد تغییر در احجام

Scale: ابزاری برای تغییر مقیاس اشیاء انتخابی در یک، دو یا سه راستا (کلید میانبر این دستور R  می باشد)

برای بزرگ یا کوچک کردن جسم در یک راستای مشخص همانند دو دستور قبلی (Move , Rotate)

روی محور مورد نظر قرار گرفته و در حالی که کلیک چپ موس را پایین نگه داشته عمل بزرگنمایی یا کوچکنمایی را انجام می دهیم.

ابزاری جهت تغییر مقیاس دادن احجام

و اگر بخواهیم در دو راستا تغییر مقیاس داشته باشیم موس را بین آن دو محور قرار می دهیم.

ابزاری جهت تغییر مقیاس دادن احجام

اگر بخواهیم حجم ما به صورت کلی در هر راستای (X,Y,Z) تغییر مقیاس داشته باشد همانند تصویر زیر موس را در مرکز سه محور قرار داده و با نگه داشتن کلیک چپ موس و حرکت دادن عمل بزرگنمایی یا کوچکنمایی انجام خواهد شد.

ابزاری جهت تغییر مقیاس دادن احجام

با راست کلیک کردن روی آیکن Scale یا کلید میانبر F12 پنجره زیر نمایان می شود.

وارد کردن پارامترهای عددی جهت ایجاد تغییر در احجام

تدوین: مهندس مریم مسلمی ،مدرس رسمی تریدی مکس درمدرسه معماری دیجیتال