اگر قبل از مرگ از من بپرسن مهمترین دست‌آورد زندیگت چی بوده؟
جواب میدم:

با خلق این ده اثر در ناامیدکننده ترین شرایط اقتصادی، برای هزاران نفر فرصت شغلی و درآمد ایجاد کردم.

آرشیتکت ساسان بساطی

بنیانگذار اولین مدرسه معماری دیجیتال در ایران