گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیءarchschool.ir

(Snap Tools) گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء

این آموزش مربوط به (Snap Tools) گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء در تری دی مکس می باشد.
ابزارهای ایجاد تغییر در احجامarchschool.ir

(Transforming Tools)ابزارهای ایجاد تغییر در احجام

این آموزش مربوط به ابزارهای ایجاد تغییر در احجام تری دی مکس می باشد
حالت های انتخاب (Selection)در تری دی مکسarchschool.ir

حالت های انتخاب (Selection)در تری دی مکس

این آموزش مربوط به حالت های انتخاب (Selection)در تری دی مکس می باشد.
خلق احجام و خلق اشکال در تری دی مکسarchschool.ir

خلق کردن و ویرایش کردن(Creat and Modify) در تری دی مکس

این اموزش مربوط به خلق و ویرایش احجام و اشکال در تری دی مکس می باشد.
ذخیره سازی فایل های تری دی مکسarchschool.ir

ذخیره سازی فایل های تری دی مکس

این آموزش مربوط به ذخیره سازی فایل های تری دی مکس می باشد
تغییرحالت های مختلف نمایش ویوپورت هاarchschool.ir

دریچه دید (Viewports) در تری دی مکس

این آموزش مربوط به دریچه دید (Viewports) در تری دی مکس می باشد.
خطوط شبکه ای (Grid) در تری دی مکسarchschool.ir

خطوط شبکه ای (Grid) در تری دی مکس

نحوه تنظیم خطوط شبکه ای (Grid) در نرم افزار تری دی مکس
تنظیم مختصات نقشه در نرم افزار تریدی مکسarchschool.ir

تنظیم مختصات نقشه (Set plan to Ocordinate)

این آموزش مربوط به تنظیم مختصات نقشه در تریدی مکس می باشد.
آموزش تنظیم واحد در تریدی مکسarchschool.ir

تنظیم واحد (Units Setup) در تری دی مکس

این آموزش مربوط به تنظیم واحد های تریدی مکس در معماری می باشد.
آشنایی با محیط نرم افزار تری دی مکسarchschool.ir

آشنایی با محیط تریدی مکس

این آموزش مربوط به آشنایی با محیط نرم افزار تری دی مکس در معماری می باشد.