لبتاب معماریarchschool.ir

لبتاب معماری

یکی از چالشهای اساسی مهندسین و دانشجویان معماری خرید و هزینه کردن برای لبتابهای مناسب کارهای معماری میباشد. در این لحظه حساس که فرد میخواهد تصمیم بگیرد انگار هیچکس یا نمیتواند یا نمیداند یا نمیخواهد به او کمک کند، به چند دلیل زیر: