محاسبه طول رمپarchschool.ir
نکات مهم آزمون طراحی معماری نظام مهندسیarchschool.ir
روش مظالعه برای آزمون طراحی معماری نظام مهندسیarchschool.ir
ساسان بساطی-مدیریت زمان آزمون طراحی نظام مهندسیARCHSCHOOL.IR
گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیءarchschool.ir

(Snap Tools) گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء

این آموزش مربوط به (Snap Tools) گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء در تری دی مکس می باشد.
ابزارهای ایجاد تغییر در احجامarchschool.ir

(Transforming Tools)ابزارهای ایجاد تغییر در احجام

این آموزش مربوط به ابزارهای ایجاد تغییر در احجام تری دی مکس می باشد