دانستن ابعاد مورد نیاز برای پارک خوروها در آزمون طراحی نظام مهندسی، یکی از اطلاعاتی است که به شما در موفقیت این آزمون و کسب نمره قبولی در آزمون طراحی پایه سه معماری بسیار حیاتی و ضروری است. چون همانطور که میدانید عدم توانایی در تامین پارکینگها منجر به مردوری میشود.

به همین دلیل در این آموزش حالتهای مختلف قرارگیری خودرو در شرایط مختلف را برای شما تشریح کرده‌ام تا با دانستن هریک از این موقعیتها بتوانید طراحی بهینه و حرفه‌ای را در آزمون نظام مهندسی ارائه دهید که منجر به قبولی شما در این آزمون گردد.

حالتهای مختلفی که ممکن است برای جانمایی خودرو پیش بیاید و شما باید به ابعاد حاکم بر آن مسلط باشید عبارتند از:

  • قرارگیری بین دو ستون
  • قرارگیری بین دو دیوار
  • قرارگیری بین یک دیوار و یک ستون

و ابعاد لازمی که باید بدانید عبارتند از:

  • فاصله آکس به آکس ستون
  • فاصله داخل به داخل ستون
  • فاصله داخل به داخل دیوار
  • فاصله داخل به داخل دیوار و ستون
  • فاصله آکس ستون دا دیوار

که هرکدام از این شرایط را برای پارک یک خودرو، در ادامه این آموزش بصورت تصویری کاملا برای شما تشریح کرده‌ام.